Praktisk info

Klassetrinn
Grunnskulen

Varighet
3-4 timar

Periode
9., 10., 11. og 12. mai

Pris
Gratis

StedVis i kart
De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Denne skuledagen spenner frå dagleglivet til magien og verdspolitikken: Elevane ber vatn og vaskar klede, dei forskar og leitar etter liv i vatnet, og dei ser korleis vatnet driv bekkekverna og produserer elektrisitet. Vi kjem også innom magiske førestellingar om vatnet, og vass-situasjonen i verda.

 

Pedagogisk gjennomføring

Klassen vert delt i tre grupper, som skal innom desse stasjonane:

 

Vatn i naturen: Livet oppstår i vatn, og alt liv er avhengig av vatnet.  Me snakkar om vatnet sitt kretsløp, og korleis vatnet formar naturen rundt oss. Me er også forskarar som leitar etter liv i dammen og studerer insekt o.a. i mikroskopet.

 

Vatn som kraftkjelde: ”Vatn er den sterkaste drykken, det driv både kvern og sag,” heiter det i eit gammalt ordtak.  På denne posten ser vi nettopp på korleis vasskrafta kan nyttast på ulike måtar, mellom anna til å driva bekkekverna og til å laga elektrisitet.

 

Vatn i hushaldet: All busetnad må ha tilgang til vatn, og i vår tid brukar vi dagleg store vassmengder i hushaldet. Vi drøfter bruk av vatn til folk og dyr, reinhald og hygiene og andre aktuelle tema. Det er vaskedag på husmannsplassen Henjasanden, og da må alle hjelpa til med å bera vatn med vass-sele og vaska klede ved dammen.

 

På slutten av dagen samlast alle. Me høyrer då om vatnet i folketrua, og dei mystiske vesena som ein finn der. 

Kompetansemål

Etter 2. årssteget

 

 • Stilla spørsmål, samtala og filosofera rundt naturopplevingar og mennesket sin plass i naturen
 • Bruke sansane til å utforska verda i det nære miljøet
 • Skildra, illustrera og samtala om eigne observasjonar frå forsøk og frå naturen
 • Gjennomføra aktivitetar i nærområdet for å læra om naturen og samtala om kvifor dette er viktig

 

 

Etter 4. årssteget

 

 • Kjenna att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkja lokale samlingar og minnesmerke
 • Leika og vera med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra
 • Samhandla med andre i ulike aktivitetar

 

Etter 7. årssteget

 

 • Skildra utviklinga i levekåra for kvinner og menn og framveksten av likestilling i Noreg
 • Forklara samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • Gjera greie for bruken av nokre energikjelder før og no, og innhenta informasjon og statistikk frå ulike kjelder for å beskriva og diskutera moglege konsekvensar av energibruken for miljøet lokalt og globalt

 

Etter 10. årssteget

 

 • Presentera viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskriva korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
 • Gjera greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen
 • Undersøkja korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfta premissar for berekraftig utvikling
 • Undersøkja og diskutera bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skapa lokalt og globalt

De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum er eit friluftsmuseum med bortimot 40 historiske bygg frå mellomalderen fram til vår eiga tid. Friluftsmuseet ligg i eit flott natur- og kulturlandskap, med slåttemarker, åkrar og beiteområde. Her er gangevegar og stiar, leikeplassar og naturløyper, som gjer det til eit attraktivt turområde både for store og små.