Praktisk info

Klassetrinn
Ungdomsskule, Videregåande skule, Vaksenopplæring

Max antall elever
30

Varighet
2 timar

Periode
Tysdag - fredag i veke 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11 og 12.

Pris
GRATIS

StedVis i kart
Sunnfjord Museum

Annet
Opplys i bestillinga om de ynskjer å ete lunsj på museet. Gje oss beskjed i god tid om de treng tilrettelegging.

I utstillinga "Skakke folkedrakter" er seks unge samtidskunstnarar invitert til å tenke over desse spørsmåla. Dei har laga kunstverk som på veldig forskjellige måtar utforskar og utfordrar folkedrakter, bunader, kulturarv og handverkstradisjonar. Utstillinga blir vist på Sunnfjord Museum i perioden 19. november - 22. mars 2024.

Utstillinga er både ein hyllest og eit opprør, og gjev rom for alle følelsar: sinne, skam, stoltheit og kjærleik. Spørsmål om identitet, kvar vi kjem frå og kor vi høyrer til, er sentralt i utstillinga. Nokon har behov for å vere i fellesskapet, det føles trygt og gjev livet meining. Andre treng å bryte ut, fordi fellesskapet føles trangt og framand. Dans, video, tekstil drakt, keramikk, musikk, lyd og ready made - uttrykksformene du møter i utstillinga er forskjellig og nyskapande.

Ungdomsskuletrinn og videregåande kan melde seg på tilbodet i januar-mars 2024 (vekenummer under "periode").

Du kan lese meir, og bli betre kjend med kunstnarane via denne lenka: https://www.nasjonalmuseet.no/utstillinger-og-arrangementer/andre-steder/utstillinger/2023/skakke-folkedrakter/kunstnerne-nor/

Pedagogisk gjennomføring

Forarbeid på skulen:

Elevane skal diskutere og definere kva som ligg i ordet identitet. Kva er identitet?

Læraren skal be elevane tenke over spørsmåla: 
- Kva har du på deg?
- Kvifor går du kledd slik?
- Kva betyr tradisjonar for deg?
Elevane noterer skriftleg, og de tek vare på arka/svara. Etter utstillingsbesøket tar de fram att arka og elevane kan vurdere om det dei har skrive framleis stemmer. Vil dei endre noko, eller legge til noko nytt? Dette kan vere utgangspunkt for ei samtale i klassen om utstillinga og utstillingsbesøket.

På museet og under besøket:
Elevane er først med på ei omvising i utstillinga, og blir aktivisert gjennom refleksjonsspørsmål til dei enkelte verka. 

Etter omvisinga blir elevane delta aktivt i filosofisk samtale. Elevane skal ikkje lære kva dei skal tenke, men korleis dei kan bli betre til å tenke sjølv. Dei trener på å stole på seg sjølve og lytte til kvarandre. Elevane skal også få teste haldningane sine til bunad og koftetradisjonar via meiningsbarometeret EINIG/UEINIG. Dette er ei interaktiv oppgåve der alle deltek, og elevane må ta standpunkt og begrunne haldningane sine. Målet er å reflektere rundt haldningar og vise at haldningar kan endre seg ved gode argument.

  

Kompetansemål

Tilbodet favnar følgande fag og kjerneelement (frå Udir.no):

Ungdomsskuletrinna: 

Samfunnsfag:

 • Undring og utforsking
  Elevene skal kunne undre seg over, reflektere over og vurdere hvordan kunnskap om samfunn før og nå blir til. Elevene skal få være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende og -skapende alene og sammen med andre både i og utenfor klasserommet.
 • Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
  Elevene skal forstå sammenhenger mellom geografiske, historiske og nåtidige forhold og hvordan disse forholdene hver for seg og sammen har påvirket og påvirker mennesker og samfunn.
 • Demokratiforståelse og deltakelse
  Elevene skal forstå hvordan geografiske, historiske og nåtidige forhold har lagt og legger betingelser for muligheten mennesker har hatt og har til å samarbeide, organisere seg og ta beslutninger i ulike samfunn. Elevene skal få innsikt i forskjeller mellom land når det gjelder styresett og ivaretakelse av menneskerettigheter og minoriteter, og de skal se hvordan forskjeller har hatt og har innvirkning på folks liv og mulighet til å medvirke. Innholdet i dette kjerneelementet skal ses i lys av ulike perspektiver, fra det lokale til det globale, og i et urfolks- og minoritetsperspektiv, med vekt på fortid, nåtid og framtid.
 • Identitetsutvikling og fellesskap
  Elevene skal få innsikt i hvordan mennesker utvikler identitet og tilhørighet, og hvordan de samhandler med andre. De skal forstå hvorfor mennesker søker sammen i samfunn, og hvordan identitetsutvikling og fellesskap påvirkes av geografiske, historiske og nåtidige forhold. Det innebærer ulike perspektiver på hva et godt liv kan være, og at elevene utvikler både historiebevissthet og handlingskompetanse ved å forstå seg selv med en fortid, nåtid og framtid.

Kunst og handverk:

 • Kulturforståelse
  Elevene skal utforske samtidens visuelle kultur og kulturarv fra ulike verdensdeler som kilde til opplevelser og inspirasjon til egen skapende praksis. Elevene skal møte eksempler på og reflektere over hvordan kunst, håndverk og design speiler og er med på å forme kultur, samfunnsutvikling og folks identitet. Kunnskap om visuell og materiell kultur gir grunnlag for å ta bevisste valg som forbruker og medborger og i eget skapende arbeid. 

Ungdomsskuletrinn og VGS: 

Norsk:

 • Muntlig kommunikasjon
  Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.
 • Språklig mangfold
  Elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge.

Vidaregåande skule: 

Historie: 

 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
  Elevene skal kunne vurdere sammenhenger mellom handlinger, hendelser og fenomener i fortiden og forstå at ulike ståsteder påvirker hvordan fortiden forstås og framstilles. De skal kunne vurdere mulige årsaks- og virkningsforhold i fortiden og hvorfor systemer og fenomener forandrer seg eller er stabile. Elevene skal kunne forstå menneskers utfordringer og handlinger i fortiden. Samtidig skal de også forstå at den historiske utviklingen ikke var forutbestemt, men et resultat av menneskers valg og prioriteringer.

Kunst og visuelle virkemiddel: 

 • Visuelle verkemiddel
  Kjerneelementet visuelle verkemiddel handlar om form, farge, materiale og teknikkar og utforsking av korleis desse kan brukast for å skape bestemte uttrykk. Å kunne forstå og bruke visuelt språk er relevant i møte med kunst og visuelle uttrykk og i det skapande arbeidet ein gjer sjølv. I faget inneber dette praktisk og teoretisk kunnskap om visuelle verkemiddel i ulike medium.
 • Uttrykk og meining
  Kjerneelementet uttrykk og meining handlar om korleis kunst og visuelle uttrykk kan kommunisere, skape meining og stille aktuelle spørsmål. Det omfattar òg kunnskap om korleis ein kan bruke visuelle verkemiddel til å uttrykkje eigne meiningar og skape respekt for ytringane til andre. Eit sentralt punkt er å kunne utforske og drøfte dei estetiske, kontekstuelle og innhaldsmessige sidene ved form- og biletuttrykka ein sjølv og andre skaper.
 • Kunst og kontekst
  Kjerneelementet kunst og kontekst handlar om kunst og visuelt språk i eit historisk perspektiv og eit samtidsperspektiv både lokalt, nasjonalt og globalt. Kjerneelementet handlar òg om fagteori, bruk av fagomgrep og kjennskap til gjeldande regelverk for opphavsrett. Møte med kunst og kulturelt mangfald på ulike arenaer står sentralt. Kjerneelementet handlar vidare om kunst- og kulturhistorie og korleis visuelle uttrykk speglar og kommenterer utviklinga i samfunnet.

Sunnfjord Museum

Sunnfjord Museum ligg ved Movatnet langs E39 like aust for Førde sentrum. Dette er eit kulturhistorisk museum med samlingar og utstillingar som speglar dagleglivet til folk flest i Sunnfjord gjennom tidene.